Preguntes freqüents

Resolem els teus dubtes

Wealia sabem perfectament quins són els dubtes més freqüents que tenen les entitats esportives. En la secció de Freguntes Freqüents hem recopilat algunes d’aquestes qüestions de manera clara i concisa.

Contacta amb nosaltres si encara tens algun dubte sobre qualsevol d’aquests temes. Sabrem resoldre’ls i gestionar-los de forma efectiva.

Som la gestoria de les entitats esportives.

Wealia ens encarreguem de la comptabilitat, els impostos, les nòmines i la seguretat social de les entitats esportives.

Informem de quan un club esportiu ha de liquidar impostos i de quan se’ls pot estalviar.

Acompanyem les entitats esportives a l’adaptació al voluntariat esportiu.

Ajudem els clubs esportius a complir la normativa amb activitats esportives amb menors d’edat, que els entrenadors esportius tinguin la titulació que marca la normativa esportiva, com obtenir el certificat negatiu de delictes sexuals de forma agrupada.

Assessorem i et fem les assegurances esportives de RC (Responsabilitat civil) i accidents segons la normativa esportiva.

Wealia som una gestoria i assessoria experta i especialitzada en entitats i clubs esportius. Tots els nostres clients són entitats, associacions esportives o empreses que tenen a veure amb el sector de l’esport.

Aquest fet ens permet conèixer a fons les problemàtiques i particularitats del sector esportiu, podent oferir així, a més d’un servei especialitzat d’assessorament i gestió d’impostos o nòmines, un acompanyament d’assessoria esportiva i gestoria esportiva.

Treballem a tot el territori espanyol, principalment a Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid, Andalusia, Aragó i Illes Balears.

Wealia ofereix una gran varietat de serveis que sempre s’adapten a les necessitats dels clients.

No cal contractar un lot de serveis, sinó que ens podeu demanar un servei concret com la confecció d’uns estatuts o un reglament de règim intern, un pla de voluntariat esportiu o l’elaboració d’un procediment electoral adaptat a l’entitat esportiva.

Un club esportiu també ens pot contractar per portar la gestió global, portant des de la confecció de la comptabilitat i la liquidació d’impostos, el control de les comunicacions d’hisenda i la seguretat social, la confecció de les nòmines i els butlletins de la seguretat social, el control del registre de jornada, el control de la caducitat dels membres de la junta directiva o la gestió del certificat digital i les seves renovacions.

Des de Wealia t’assessorarem i t’explicarem quins són els serveis més per a adequats en el teu cas.

Saps que per complir la normativa del voluntariat esportiu no és suficient amb només tenir un contracte de voluntariat? Saps que s’ha de tenir establert als estatuts els mecanismes de participació dels voluntaris?

Saps que s’han de tenir assegurances específiques per als voluntaris esportius?

Saps que si els voluntaris perceben alguna quantitat diferent de la restitució de despeses són considerats treballadors i, per tant, han de tenir contracte i estar cotitzant a la seguretat social?

Saps les sancions que et pot imposar la seguretat social en cas d’inspecció i considerar que els voluntaris són treballadors per no complir amb la normativa del voluntariat?

Saps que si perceben alguna quantitat diferent de la restitució de despeses, els entrenadors han de tenir contracte de treball i cotitzar a la seguretat social?

Coneixes la titulació que l’entrenador esportiu ha de tenir en cada cas?

Saps que encara que els entrenadors o els monitors esportius no percebin cap quantitat econòmica han d’estar registrats com a voluntaris?

Saps que si tens treballadors has de complir la normativa de riscos laborals?

Saps l’import de les sancions de la seguretat social per incomplir la normativa laboral?

Voluntari és aquella persona que no cobra cap sou per a fer la seva funció. En tot cas té dret a rebre una compensació per les despeses que li origina la seva activitat, mentre que un treballador és la persona que cobra una remuneració a canvi de fer una feina determinada.

Pagar de forma incorrecta un voluntari pot comportar que en cas d’una inspecció de la Seguretat Social, el voluntari sigui considerat un treballador sense contracte i ens pugui imposar una multa que pot arribar a 10.000 € per treballador no contractat.

Des de Wealia t’ajudarem a acollir voluntaris a la teva entitat esportiva, elaborant un pla de voluntariat esportiu tot complint els requisits que marca la normativa el respecte.

Saps que s’ha de demanar el certificat negatiu de delinqüents sexuals de totes aquelles persones que treballen amb menors d’edat?

Saps que aquest tràmit es pot fer telemàticament?

Saps que quan s’ha de sol·licitar d’una persona que és menor d’edat, el tràmit s’ha de fer presencialment i han de sol·licitar-lo els pares?

Saps que l’entitat pot demanar tots els certificats de cop amb un procediment agrupat (fins i tot els dels menors d’edat)?

Sí, sempre. Però només cal que ho facin les persones que treballen amb els menors de manera habitual i només en el moment d’accés de la persona a l’entitat esportiva.

Des de Wealia t’ajudarem a fer aquest tràmit de manera agrupada per poder demanar tots els certificats d’entrenadors i voluntaris d’una sola vegada.

Saps que els òrgans de govern de les entitats esportives responen només en cas d’actes dolosos o negligència?

Saps que negligència és la manca d’actuació de manera pròpia i adequada d’una persona responsable d’acord amb les circumstàncies d’un cas concret?

Saps que si la responsabilitat d’un acte o negligència no es pot imputar a cap membre, responen tots solidàriament llevat que es demostri que algú s’hi va oposar expressament?

Saps que tenir una pòlissa d’RC de directius no evita que et puguin derivar determinades responsabilitats?

Saps com funciona un procés electoral d’una entitat esportiva o club esportiu?

Saps quina documentació s’ha d’aportar al registre d’entitats esportives per la inscripció de la nova junta directiva?

Saps com se substitueix un membre de la junta directiva d’un club esportiu?

Saps que s’ha de fer si un membre de la junta directiva de l’entitat esportiva dimiteix?

Saps que s’ha de fer si la junta no s’ha actualitzat des de fa temps al registre d’entitats esportives?

Si hi ha qualsevol canvi en la junta direcitva d’una entitat esportiva, com unes eleccions, una dimissió d’un membre de la junta o del mateix president, una reassignació de càrrecs o una nova incorporació d’un membre de la junta directiva, s’ha de comunicar aquest fet al registre d’entats esportives.

Aquests tràmits, degut al desconeixement dels requeriments del registre, moltes vegades acaben amb sol·licituds d’esmena per part del registre d’entitats esportives, que fan demorar el procediment d’inscripció i provocant a l’entitat esportiva una sobrecarrega de feina administrativa.

Wealia som una gestoria esportiva, i et preparem la documentació necessària i et tramitem la inscripció dels canvis de junta en cada cas, fent que el registre sigui el més ràpid possible.

Un soci d’una associació esportiva és aquell que demana la seva admissió a la junta directiva, paga la quota establerta i és admès com a tal, mentre que un usuari només paga un import en contraprestació d’un servei rebut.

Hem de tenir clar quina figura ocupa cada persona, ja que té importants implicacions en l’àmbit fiscal i de gestió del club.

Saps qui són els socis de la teva entitat esportiva?

Coneixes la diferència entre un soci i un usuari en el cas d’un club esportiu?

Coneixes els drets i els deures d’un soci d’una entitat esportiva respecte dels drets i els deures d’un usuari esportiu?

Els òrgans de govern responen només en cas d’actes dolosos o negligència, és a dir, la manca d’actuació de manera pròpia i adequada d’una persona responsable d’acord amb les circumstàncies d’un cas concret.

Si la responsabilitat d’un acte o negligència no es pot imputar a cap membre de la junta directiva, responen tots solidàriament llevat que es demostri que algú s’hi va oposar expressament.

La junta directiva ha de vetllar perquè l’entitat esportiva compleixi amb la normativa que l’afecta, per així evitar derivacions de responsabilitat de forma personal.

Wealia som una consultoria d’associacions esportives i t’ajudem a minimitzar els riscos que pot incórrer la junta directiva.

Saps que si cobres alguna quantitat en concepte de publicitat ja tens l’obligació de presentar l’Impost de Societats?

Saps que encara que un club esportiu només cobri quotes i no arribi als 75.000 € de volum anual de facturació, és fàcil que tingui l’obligació de fer l’Impost de Societats?

Saps que el període de càlcul de l’Impost de Societats es pot adaptar a l’exercici econòmic de l’entitat esportiva?

Des de Wealia t’ajudem a saber si estàs obligat a presentar l’Impost de Societats, ja que hi ha diversos factors que poden obligar a presentar l’impost de societats a un club esportiu.

Per exemple si cobres alguna quantitat en concepte de publicitat, ja tens l’obligació de presentar-lo.

O que encara que només cobris quotes i no arribis als 75.000 € de volum anual, és fàcil que tinguis l’obligació de fer l’impost de societats.

Les empreses mercantils que es dediquin al món de l’esport, sempre estaran obligades a presentar l’impost de societats.

Wealia som una assessoria esportiva, no dubtis a trucar-nos perquè puguem estudiar el teu cas concret.

Les associacions esportives duen a terme activitats exemptes d’IVA, el que comporta que no es puguin deduir l’IVA que paguen en les factures dels proveïdors, al contrari de les empreses esportives o els autònoms, que si han de cobrar IVA en els seus cobraments i, per tant,  es poden deduir l’IVA pagat en les seves factures.

S’ha de revisar, però, si un club esportiu du a terme alguna activitat subjecta a IVA, com pot ser la publicitat, venda de material, lloguer de locals o la gestió d’un bar, ja que en aquests casos, si es fa la comunicació adequada a l’administració tributària, es pot deduir tot o un apart de l’IVA suportat.

Wealia, com a consultoria esportiva, t’assessorem com fer la màxima deducció de l’IVA pagat als proveïdors sense tenir problemes ni sancions amb l’administració.

Saps que aquest fet t’obliga a presentar l’impost de societats com a club esportiu?

Saps que hauràs de liquidar l’IVA dels cobraments que facis per aquest concepte?

Saps que és possible recuperar una part de l’IVA que pagues?

Saps que les entitats esportives també han de liquidar IVA altres conceptes com ara la venda de xandalls, entrades, loteria…?

Saps que si el bar està a nom de l’entitat esportiva, els ingressos s’han de declarar a l’impost de societats i s’ha de liquidar l’IVA?

Saps que si tens el local del bar llogat, els rebuts de lloguer han de tenir retenció?

Saps que no està permesa la venda de begudes alcohòliques en les instal·lacions esportives i aquest fet es pot comportar una multa de fins a 60.000 € i el tancament de les instal·lacions durant quatre anys?

Coneixes totes les assegurances que ha de tenir un club esportiu?

Saps que si fas activitats de lleure, has de tenir unes assegurances específiques?

Saps que si tens voluntaris esportius has de tenir una pòlissa especial que els cobreixi?

Saps que has de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil amb els capitals mínims que marca la normativa esportiva en cada cas?

Saps què cobreix i què no l’assegurança de la llicència federativa?

Saps quan cal tenir una llicència esportiva?

Saps les cobertures que marca el Decret de l'”assegurança esportiva obligatòria”?

Saps que a partir del 02/10/2016 totes les entitats esportives han de comunicar-se electrònicament amb l’administració?

Saps que per rebre les comunicacions d’hisenda, una entitat esportiva necessita disposar d’un certificat digital?

Saps que si no obres una comunicació electrònica, aquesta es dona per entregada amb totes les seves conseqüències legals al cap de deu dies de ser comunicada?

Saps com tramitar el certificat digital d’un club esportiu?

Saps que és un tràmit mot senzill?

Per rebre les comunicacions d’hisenda necessites el certificat digital, que a partir del 02/10/2016 és necessari per a totes les entitats esportives, si volen comunicar-se amb l’administració.

Tramitar el certificat digital és un procés molt senzill i necessari, des de Wealia, com a gestoria d’associacions esportives, t’ajudem a fer-ho.

Vols participar en projectes internacionals?

Vols rebre subvencions per fer-ho?

Vols donar a la teva entitat notorietat?

Totes són associacions esportives privades i sense ànim de lucre, d’interès públic i social, que tenen per objectiu coordinar i potenciar les diferents federacions esportives a la seva comunitat.

Sí, una entat esportiva pot fer totes aquelles activitats que cregui necessàries per obtenir recursos, sempre que els beneficis d’aquestes activitats reverteixin en l’activitat esportiva.

Fer determinades activitats port comportar diferents obligacions, tant a nivell fiscal com a nivell laboral.

Wealia som una assessoria d’entats esportives, pel que coneixem les afectacions que té cada activitat en les obligacions dels clubs esportius, i us podem assessorar en cada cas.

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋