PLA D’IGUALTAT CLUBS ESPORTIUS

Donat que s’ha actualitzat la Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes i el Real Decreto 901/2020 i que regula els plans d’igualtat, sou molts els que ens esteu consultant sobre la seva obligatorietat, ja que esteu rebent moltes comunicacions que així ho indiquen.

Al respecte volem fer els següents aclariments:

1.- Empreses obligades, si o si, a tenir un pla d’igualtat:

a) Empreses de més de 50 treballadors (es considera 1 treballador a efectes del càlcul, aquella persona que tingui un contracte laboral, independentment que sigui fix, fix discontinu o temporal, i tant sigui a jornada completa com a jornada parcial).
b) Aquelles empreses en què així ho obligui en conveni col·lectiu de referència.

2.- Empreses NO obligades a tenir un pla d’igualtat:

En la resta d’empreses no incloses en l’apartat anterior, serà VOLUNTÀRIA la seva implantació.
Tot i que, com ja hem comentat, elaborar el pla d’igualtat no és una qüestió obligatòria per a tots els clubs i entitats esportives, sí que cal tenir en compte els aspectes següents:

3.- Obligacions per a tots els clubs i entitats esportives

El que sí que diu la norma és que TOTES les empreses, INDEPENDENTMENT DEL SEU NOMBRE DE TREBALLADORS, estaran obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitat en l’àmbit laboral. Pel que hauran de:
i) Adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre homes i dones
ii) Promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
iii) Arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar sortida a les denúncies o reclamacions que es puguin formular al respecte.

4.- CONCLUSIÓ

Per tant, tot i que LA LLEI NO OBLIGA EXPRESSAMENT A TENIR UN PROTOCOL ESCRIT, d’un pla d’igualtat ni un protocol d’assetjament, SÍ QUE ÉS RECOMANABLE tenir certs protocols establerts i registrats, sobretot, i en cas d’un incident o denuncia, a l’hora de justificar que s’han adoptat les mesures necessàries destinades a respectar la igualtat de tracte en l’àmbit laboral indicades en el punt 3 d’aquesta circular.

Tot això sense obviar que la Llei Orgànica 8/2021 de protecció integral de la infància i l’adolescència davant la violència, obliga, des del passat 26/12/2021 a les entitats esportives a aplicar els protocols d’actuació que han d’elaborar les administracions públiques per construir un entorn segur en l’àmbit esportiu i que hauran de seguir-se per la prevenció, detecció i intervenció davant possibles situacions de violència sobre la infància i l’adolescència.

Esperem que aquesta informació us sigui d’interès.

Et queda algun dubte? nosaltres te’ls resolem
Wealia – especialistes en entitats esportives

Equip de wealia management SLU
mail: info@wealia.com
telef: 935 432 674 – 699 852 309
www.wealia.com

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋